Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Четвърта група

 

  

Четвърта група при ДГ „Щурче“ включва 25 деца на възраст 6 – 7 години. От тях 12 момичета и 13 момчета.

В групата е изградена целесъобразна среда за дейностите и заниманията на децата. Децата общуват свободно и имат достъп до различни кътове: „Готварство“; „Библиотека“; „Театър“; „Изкуства“; „Наука“ и „Семейство“ и СТЕМ-центрове.

Създадени са добри условия за разгръщане и изява на индивидуалния потенциал на всяко дете, за самоутвърждаване на личността му и развитие на креативността му.

Прилага се STEM подход в обучението, който се основава на идеята за обучение в четири специфични дисциплини – наука, технология, инженерство и математика в интердисциплинарен и приложен подход (Science Technologies Engineering Mathematics).

Следвайки изградените традиции в живота на детската градина съвместно с родителите на децата в групата се провеждат дейности по проекти, празници, развлечения и мероприятия. Тази година децата ще участват в дейности по проект „Математика по ноти“.

Педагогически екип:

Учители: Таня Костадинова

               Айлин Осман

Помощник – възпитатели: Тодорка Василева

                                         Виолета Ганчева