Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

График хранителни продукти

    Уважаеми родители,
Във връзка с изпратено писмо от Държавен фонд „Земеделие“ до министъра на образованието и науката с Вх.№ 1106-13/14.04.2020 г., Ви информираме, че предприемаме действия продуктите за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между децата в нашата детска градина. За периода от 13 март до 13 май на всяко дете се полагат 450 гр. кашкавал (в индивидуална опаковка) и 2 кг.зеленчук /краставици/ по двете схеми.
   Продуктите ще се раздават на 5 май 2020 г.лично на родителите на децата срещу подпис по следния график:

Първа група 9.00 -10.00 часа

Втора група 10.00 – 11.00 часа

Трета „А“ група 11.00 -12.00 часа

Трета „Б“ група 12.00 – 13.00 часа

Четвърта група 13.00 - 14.00 часа

   Продуктите ще се раздават при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение.
    За да създадем нужната организация е необходимо да вземете решение дали ще получите хранителния пакет или отказвайки се го предоставяте за разпределение на семейства в затруднено социално-икономическо положение на деца от ДГ „Щурче“. ОТКАЗЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПИСМЕН до 04 май 2020 г. на имейл: odzch@abv.bg „Отказвам да получа хранителния пакет на……/име на детето/….. от група“…………….“ при ДГ „Щурче “ град Шумен . Моля да впишете трите имена на подателя на имейла.
Молим, ако има семейства, които изпитват затруднения при създалата се ситуация, да информират директора на ДГ „Щурче“ на имейл: odzch@abv.bg до 04 май 2020 г.
    Тази предварителна информация ни е необходима, за да можем да създадем организация по раздаване на хранителните пакети на децата от ДГ „Щурче“ и да разпределим оставащите хранителни пакети за тези деца, чийто семейства изпитват трудности в сегашната обстановка.

Бъдете здрави!
От екипа на ДГ“ Щурче“