Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Дневен режим

Основни моменти в организацията на учебния ден

 

Допълнителни форми в игрова дейност и в други свободно организирани дейности в организацията на деня

 

Основни форми на педагогическо взаимодействие по задължителни образователни направления в учебното време на деня

 

Основни ФПВ и други свободно организирани допълнителни ФПВ и дейности извън задължителните направления

06,30 – 08,10 Прием на децата

Дейности  по избор на децата.Реализиране на ефективно общуване между учител и дете.

 

 

08,10 – 08,30 Утринно раздвижване

Подвижни, музикални, спортно-подготвителни игри и упражнения.

 

 

08,30 – 09,00 Тоалет и Закуска

По избор след приключване на закуската – индивидуални и групови игри.

 

 

09,00 – 10,30 Утринна среща

 

 

 

Комуникативни игри за социализиране и сдружаване.

Преход към активна познавателна дейност.

 

ОФПВ – педагогически ситуации съобразно седмичното разпределение за всяка възрастова група САМО в учебното време на учебната година.

Автодидактични, дидактични, театрализирани, изобразителни и обучаващи игри, фолклорни и обредни игри, игри-експерименти, игри с електронни ресурси и книжки и др.

 

10,30 – 10,45 /Подготвителни групи/

10,10  - 10,30 /Яслена, Първа и Втора група/

Тоалет и подкрепителна  закуска

По избор след приключване на закуската – индивидуални и групови игри за функционално делово сътрудничество.

 

 

10,3011,30 /Яслена и Първа група/

10,45 – 12,00 /Втора и Подготвителни групи/

Игри и свободно реализирани дейности по избор (на открито и на закрито), работа в еко-зона/компостери, билкова градина, екокабинет/ занимания в кътове по избор/театър, библиотека и в други създадени с учебна цел мобилни   кътове/ артистични презентации, работилници за изделия от рециклирани материали  и др.

Конструктивни, строителни игри, ролеви, сюжетни игри, драматизации, подвижни и спортно-подготвителни игри от конкурентен или/и кооперативен характер, игри за интеркултурен диалог и толерантност.

Наблюдения, разходки, екскурзии, работа по проекти, екипна работа, детско презентиране, игри-инсценировки, симулативни и делови игри, фолклорни и обредни игри, игри с електронни ресурси и книжки.

 

 

 

11,30  – 12,30 /Яслена, Първа и Втора група/

12,00 – 12,3 /Подготвителни групи/

Тоалет и Обяд

По избор след приключване на обеда – индивидуални и групови игри за функционално делово сътрудничество.

 

 

 

12,30 – 13,00 Подготовка за сън и релаксация при съдействието на учителя

 

Реализиране на динамичен преход от активната фаза на детето в сутрешния режим към фаза на покой и почивка чрез  подходящи игри, дихателни упражнения, детска йога, игри за комуникация, за сътрудничество, за решаване на обща проблемна задача, четене на художествена  литература и др.

 

 

13,00 – 15,00 /Подготвителни групи/

13,00 – 15.30 /Яслена, Първа  и Втора група/

Следобедна почивка/сън/

Сън и релаксация при съдействието на учителя.

 

 

15,10/15,30  – 16,00 Тоалет и Следобедно раздвижване

 

Подвижни игри и игри за емоционално-филтриране, комуникативни и за сдружаване и коопериране.

 

 

Допълнителни педагогически услуги/спорт, чужд език, народни танци/за четвърта  подготвителни групи.

16,00 – 16,30 Подкрепителна следобедна закуска

 

По избор след приключване на закуската – индивидуални и групови игри за функционално делово сътрудничество.

 

Допълнителни педагогически услуги

за втора и трета подготвителна група.

16,30 – 17,30 Игри и други свободно реализирани дейности по избор (на открито и на закрито)

Игри за функционално-делово партниране, приобщаване, социално-обвързване, изграждане на екип.

Дейности, организирани от учителя.

 

 

 

17,30 – 18,30 Форми на общуване и работа с родителите и консултации при издаване на децата, съобразно силните страни им през деня

Игри и занимания при участие на родителите/по желание/  и овладяването на социо-културни форми на сътрудничество. Включване на родителите в проектни дейности, открити моменти  или дейности от празничния календар на детската градина.

 

-       Индивидуални консултации;

-       Тренинги;

-       Образователни семинари;

-       Родителски срещи;

-       Изработване съвместно на портфолио на детето.

 

Прикачени документи

Дневен режим.pdf