Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Мисия и визия

       Програмната система на ДГ „Щурче” е внимателно организирана среда, със задачи поставени от учителите към групата или отделните деца с дейности, както планирани, така и спонтанни, които се основават на играта и интересите на детето. Образователната среда включва различни тематични кътове: Семейство, Ограмотяване, Наука, Пясък и вода, Строителни блокчета, Изкуство, Готварство. Организирането на образователната среда в ДГ „Щурче” дава възможност децата да учат по много начини чрез  готвене, строителство, игри с пясък и вода, градинарство, театрализирани игри, наука. Внимателно планираната среда е възможност децата да проучват, да проявяват инициатива и творчество.

       Отличителна черта на  програната система е провеждането на Утринна среща. Тя е регламентира в организацията на деня във времето от 9.00 – 9.30 часа. Утринната среща има задължителни елементи, но най-същественото в нея е възможността във времето за провеждането и децата да споделят, да изучават своите чувства, да се сдружават с подходящи за целта игри, да избират дейности, да научават нови знания.