Facebook
ДГ "Щурче"
Детска градина в град Шумен

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

През учебната 2019/2020 година в детска градина "Щурче" стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език.

Дейност 2 - организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.

Дейностите включват:

1. Обезпечаване на средствата за изплащане на такси на деца в детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи;

2. Осигуряване на допълнителен непедагогически персонал.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.

https://apspo.mon.bg/

В ДГ „Щурче“ продължава допълнителното обучение по български език с децата, участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Сформирани са две нови групи. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.